Βιομηχανία χημικών και τροφίμων

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στην μελέτη κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, επισκευή και αποκατάσταση υφιστάμενων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου της εταιρείας ALFA PRODUCTS SA σε οικόπεδο στην Νεμέα Κορινθίας, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των χημικών προϊόντων και προϊόντων τροφίμων.

Η ιδιάζουσα μορφή των κελυφών μορφής ανεστραμμένης πυραμίδας με καμπύλες έδρες διάστασης 15.00m x15.00m εξ οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και οι εκτεταμένες βλάβες του δαπέδου μας καθοδήγησαν στην λήψη της απόφασης της ολικής ανακατασκευής του κτιρίου. Συγκεκριμένα καθαιρέθηκε το υφιστάμενο δάπεδο και αποκαλύφθηκαν η έλλειψη συμπύκνωσης του υποστρώματος καθώς και αστοχία του σωληνωτού συστήματος απορροής των όμβριων υδάτων που διέρχονται μέσω των στύλου και υπό του δαπέδου. Κατασκευάστηκε εκ νέου το σωληνωτό δίκτυο, εκτελέστηκαν συμπυκνώσεις εδαφών και σκυροδετήθηκε η νέα πλάκα που οπλίστηκε βάσει των χρήσεων και των αντίστοιχων φορτίων. Διαμορφώθηκε βιομηχανικό δάπεδο με σκληρυντή κονιάματος τσιμέντου και χαλαζιακών αδρανών σε κατάλληλη κοκκομετρία, αρμοί προρηγμάτωσης και αρμοί διαστολής. Σφραγιστήκαν με πολυαιθυλενικό κορδόνι και πολυουρεθανική μαστίχη. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε εποξειδική βαφή σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. Τα κελύφη εσωτερικά επενδύθηκαν με μη ασβεστούχο, ινοπλισμένο επίχρισμα, εμπλουτισμένο με ακρυλικούς ελαστικοποιητές. Ιδιαίτερη επίσης ήταν η διασφάλιση της στεγανότητας των επάλληλων ανεξάρτητα στατικά στεγών, χωρίς την επιβολή φορτιών υπεράνω των φορτίων σχεδιασμού. Αφαιρέθηκαν παλαιές στρώσεις ασφαλτικών υγρομονώσεων και εφαρμόστηκε υδροβολή πίεσης 240 bar μέχρι κορεσμού του σκυροδέματος. Η πολυουρεθανική βαφή ανθεκτική σε UV ακτινοβολία σε συνδυασμό με την χαρτογράφηση και σφράγιση των ρηγματώσεων με μη συρρικνούμενα υλικά που αναπτύσσονται στις τροχιές κυρίων τάσεων, μέχρι και σήμερα έχει εμφανίσει άριστη συμπεριφορά και πρόσφατα δοκιμάστηκε σε κύκλους παγιοποίησης, αποπαγοποίησης. Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών και εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης μέσω αντλίας θερμότητας.

Οι αρμοί αναπτύσσονται σε οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα, παρουσιάζουν υψηλή κινητικότητα εξαιτίας του δομικού συστήματος. Σφραγίστηκαν με αρμοκάλυπτρα και EPDM μεμβράνες. Στη στάθμη ισογείου κατασκευάστηκαν γραφεία διοίκησης μεταλλικού φέροντος οργανισμού, στατικά ανεξάρτητα από τον φέροντα οργανισμό της στέγης και τον φέροντα οργανισμό της περιμετρικής κατακόρυφης τοιχοπλήρωσης. Στον περιβάλλοντα χώρο ανακατασκευάστηκαν πλάκες έδρασης δεξαμενών συνολικού φορτίου 4000ΤΝ. Διαμορφώθηκε υπόβαση με αδρανή χειμάρου συμπυκνωμένη σε 2 στρώσεις με μηχανικά μέσα και σωληνωτά δίκτυα αποστράγγισης των όμβριων, συνολικού μήκους 350μ, φρεάτια επίσκεψης, καταβόθρες και υδροσυλλογές. Στην πρόσοψη κατασκευάστηκαν τα νέα ανοίγματα και εφαρμόστηκαν ψυχρά κουφώματα με ενεργειακού υαλοπίνακες συμβατά με το τελικό σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί άμεσα.

 

Models

Images

Construction

Βιομηχανικά