ΗQ Βιομηχανίας ορυκτών

Σύντομη περιγραφή έργου

Οι νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΡΟΛΑΤ αναπτύσσονται στο υπάρχον οικόπεδό της, εμβαδού 9.509,27 τ.μ., στη Μάνδρα Αττικής. Το ανάγλυφο του οικοπέδου είναι ομαλό χωρίς εξάρσεις. Ζητούμενο είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των εγκαταστάσεων μέσω της μεταφοράς υφιστάμενου κτιρίου προς βορρά επί νέου υπογείου και ο σχεδιασμός δύο νέων κτιρίων στη θέση των υφιστάμενων αγκυρώσεων και θεμελιώσεων. Οι χρήσεις που θα εξυπηρετούνται είναι πολλαπλές και θα στεγάζονται τα νέα κτίρια διοίκησης, παραγωγής, εξέλιξης και προώθησης προϊόντων.

Σκοπός της αρχιτεκτονικής σύνθεσης καθώς και ταυτόχρονη πρόκληση ήταν η σήμανση και διάκριση της εταιρείας μέσα στο άστατο, άναρχο, βιομηχανικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το οικόπεδο. Στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιρίου το οποίο θα επιτύγχανε τα παραπάνω και ταυτόχρονα θα εξέφραζε υψηλό επίπεδο αρχιτεκτονικής και τεχνογνωσίας ως αυστηρή συνέχεια των καινοτόμων προϊόντων που παράγει η ΠΡΟΛΑΤ.

Η τελική αρχιτεκτονική πρόταση προέκυψε έπειτα από παρέμβαση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ακυρώνοντας μια σειρά μελετών. Λόγω της ταυτόχρονης μεταστροφής της εταιρείας σε νέα προϊόντα, το κτιριολογικό διάγραμμα επαναπροσδιορίστηκε ολικά, συμπαρασύροντας και τις σχετικές μελέτες.

Τα κύρια στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης που αποσκοπούν στη διάσπαση της μονοτονίας των όγκων και της απόδοσης δυναμικής στις όψεις είναι ο μονολιθικός, δωρικός όγκος του κεντρικού κλιμακοστασίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και το παραμετροποιημένο πέτασμα μεταλλικών λαμών. Λειτουργικά, το κλιμακοστάσιο αποτελεί στοιχείο σήμανσης της εισόδου και της κατακόρυφης κίνησης που εξυπηρετεί, ενώ η ροή των λαμών του παραμετροποιημένου πετάσματος γίνεται έτσι ώστε να σκιάζονται τα κουφώματα των γραφείων της διοίκησης βάσει της ηλιακής πορείας.

Η περιορισμένη έκταση συναρτήσει του βεβαρημένου σε πλήθος χρήσεων του κτιριολογικού διαγράμματος επέβαλλε το σχεδιασμό χώρων μεταβλητών χρήσεων. Ένα τέτοιο χώρο αποτελεί το αίθριο, ως κύριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται ο εκθεσιακός χώρος των προϊόντων της ΠΡΟΛΑΤ, ενώ έχει τη δυνατότητα μετατροπής του σε χώρο εκδηλώσεων με την παράλληλη μερική τροποποίηση του εκθετηρίου.

Η σύνδεση των κτιρίων γίνεται τόσο υπέργεια, όσο και υπόγεια. Κατασκευάζονται δύο χώροι στάθμευσης, ένας υπέργειος για τα οχήματα των επισκεπτών και ένας υπόγειος για τα οχήματα των διοικητικών μελών της εταιρείας.

Ο περιβάλλοντας χώρος επιλύθηκε με γνώμονα τη λειτουργικότητα των κινήσεων των επισκεπτών και των κινήσεων που επιβάλλει η βιομηχανική χρήση, πχ την κίνηση των φορτηγών οχημάτων. Η πύλη σχεδιάστηκε αρχιτεκτονικά ως συνέχεια του κεντρικού κλιμακοστασίου και του γραφείου κίνησης και λειτουργικά ως διαχωρισμός της εισόδου των οχημάτων των επισκεπτών από την είσοδο των βιομηχανικών οχημάτων.

Τέλος, οι επιλυμένες λεπτομέρειες εφαρμογής διασφαλίζουν τη συνέχεια της αρχιτεκτονικής θέσης, την τεχνική πληροφορία υλοποίησης του έργου σε επίπεδου μονοσήμαντης περιγραφής, την δυνατότητα λήψης οριστικών προσφορών και σύνταξης προϋπολογισμού χωρίς τεχνικές και κοστολογικές ασάφειες.

 

Drawings

Models stat

Models arch

Construction

Βιομηχανικά