Κατασκευή

H κατασκευή αφορά στην τήρηση και τελική εφαρμογή των προδιαγραφών, μελετών, χρονοδιαγραμμάτων, που ορίζει ο κύριος του έργου. Δεδομένων των συνθηκών αποσχολούνται συνεργεία που εργάζονται σε πλήθος κλιμάκων. Η βελτιστοποίηση του κόστους, υπό την συνθήκη εφαρμογής των προδιαγραφών και των μελετών μας επιβάλλει τον μηχανογραφημένο συντονισμό και την χρήση εξειδικευμένων υπεργολάβων και εργοδηγών.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)