Διαχείριση Έργου

Αφορά στη διοικητική και τεχνοοικονομική διαχείριση του έργου. Αναλαμβάνεται ο συντονισμός, η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, η εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και συμβολαίων, η διαχείριση και εποπτεία του κόστους, η προμήθεια των υλικών, η ευθύνη εφαρμογής των μελετών και η ορθή κατασκευή του έργου. Αποτελεί υπηρεσία συντονιστική και συμβουλευτική που συχνά εμπεριέχει και τον όρο της επιστασίας. Αφορά σε έργα σημαντικού προυπολογισμού και σημασίας ώστε να προκύπτει το σχήμα κύριος του έργου, διαχειριστής του έργου, ανάδοχος του έργου.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)